01. Không gian khách bếp

 

 

 

 

 

 

02. Không gian phòng ngủ master

 

 

 

03. Không gian phòng ngủ con